เบอร์โทร Phone *
เบอร์โทร Phone
กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับท่าน Please Tick
ชื่อ-นามสกุล(Full Name) อีเมล(Email) เบอร์โทร(Phone no.)
กรุณาเลือก Track สำหรับ Workshop (Choose Track for workshop)
Track 1 For all leaders who are interested to run Alpha สำหรับคนทั่วไปหรือผู้นำที่สนใจจัดอัลฟ่า Track 2 For Senior Pastors and Pastors สำหรับศิษยาภิบาลอาวุโสและศิษยาภิบาล
กรุณาเลือก Track สำหรับ Workshop 1 *
กรุณาเลือก Track สำหรับ Workshop 2 *
กรุณาเลือก Track สำหรับ Workshop 3 *
กรุณาเลือก Track สำหรับ Workshop 4 *

Alpha LEAP! Conference

ค่าลงทะเบียน Registration Fee

350 บาท/ คน

Fee 350 Baht/pax

ลงทะเบียนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป (คริสตจักรเดียวกัน) 300 บาท/คน

Group Registration of 5 pax and above (for same church) 300 Baht/pax

วิธีชำระเงิน Payment Method

กรุณาโอนเงินมาที่ บัญชี อัลฟ่าประเทศไทย 
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17
หมายเลขบัญชี 064-0-28807-3
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ info@alpha.or.th

หรือเฟสบุ๊ค อัลฟ่า ประเทศไทย https://www.facebook.com/alphathailand

Please transfer the payment to: 
Account name: Alpha Thailand
Bank name: Krungthai Bank
Branch: Pattanakarn 17  
Account number: 064-0-28807-3
Please scan the slip and send email to info@alpha.or.th or Alpha Thailand Facebook https://www.facebook.com/alphathailand