ข้อมูลด้านกฎหมาย

© Alpha International

Alpha International is a charity registered in England and Wales (no. 1086179), in Scotland (no. SC042906) and a private company limited by guarantee registered in England and Wales (no. 4157379).

The registered office is at HTB Brompton Road, London SW7 1JA


ลิขสิทธิ์

ผู้อำนวยการอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัล เขียนไว้ว่า:

"เราใส่ใจอยู่เสมอที่จะอนุญาตให้แต่ละคนที่จัดหลักสูตรของอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัล มีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนจุดที่รู้สึกว่าจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนตามความต้องการระดับท้องถิ่น และในจุดที่ต้องคงไว้ในเรื่ององค์ประกอบที่สำคัญ ธรรมชาติ และอัตลักษณ์ของหลักสูตร จากประสบการณ์ได้ทำให้เห็นว่า แม้ว่าสิ่งนี้อาจถูกเข้าใจผิด และเกิดการสูญเสียเอกภาพในบางหลักสูตรซึ่งได้ก่อให้เกิดความสับสน บัดนี้สื่อและอุปกรณ์ และสิ่งพิมพ์ของอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัล ถูกใช้ไปทั่วโลก เราจึงจำเป็นต้องจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อที่จะรักษาความเชื่อมั่นและควบคุมคุณภาพ เราหวังว่าคุณจะเข้าใจ"

1

หนังสือที่ได้รับการยกเว้น (ซึ่งผู้แต่งยังคงถือลิขสิทธิ์ไว้อยู่) สื่อและอุปกรณ์ของอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัล รวมถึงสิ่งที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แหล่งภาพและเสียง ภาพประกอบ และซอฟต์แวร์นั้นเป็นลิขสิทธิ์ของอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัล สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ของอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัลนั้น ครอบคลุมพันธกิจต่างๆ รวมทั้ง สื่อและอุปกรณ์ของอัลฟ่าและโพสอัลฟ่า หลักสูตรคู่สมรส และศูนย์รวมความสัมพันธ์ ศูนย์รวมการนมัสการ ศูนย์ศาสนศาสตร์เซ็นต์ปอล และพระเจ้าในที่ทำงาน

2

ไม่อนุญาตให้นำบางส่วนของสื่อและอุปกรณ์ของอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัลมาผลิตซ้ำ หรือดัดแปลงในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้เครื่องพิมพ์ รวมทั้งการทำสำเนา การบันทึก หรือการเก็บข้อมูลใดๆ หรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์

3

 

การใช้สื่อและอุปกรณ์ของอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัลนั้นได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับการจัด หรือประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัล ไม่อนุญาตให้จำหน่าย หรือรับเงินจากแหล่งอื่นๆที่เชื่อมต่อกับอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัล

4

อัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัลขอแจ้งว่าชื่อ "อัลฟ่า" หรือชื่อที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรใช้เพื่อเชื่อมโยงกับหลักสูตรคริสเตียนอื่นๆ ข้อเรียกร้องนี้มีไว้เพื่อ:

หลีกเลี่ยงความสับสนอันเป็นเหตุมาจากหลักสูตรอื่น ๆ ที่ใช้ชื่อคล้ายคลึงกัน

เพื่อให้แน่ใจในความเป็นหนึ่งเดียวกันและเอกภาพของอัลฟ่า

เพื่่อรักษาความมั่นใจในรายชื่อผู้จัดอัลฟ่า

5

อัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัลยอมรับการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสำหรับหลักสูตรต่างๆ ของอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัลในบางครั้งเพื่อความเหมาะสม ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความยาวของการบรรยาย หรือจำนวนตอนที่บรรยาย ในแต่ละกรณี ลักษณะสำคัญของหลักสูตรยังต้องคงไว้

หากหลักสูตรของอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัลถูกปรับเปลี่ยน ผู้ที่รับผิดชอบต้อง:

ใช้หลักสูตรที่ปรับนั้นเฉพาะในคริสตจักรหรือเขตปกครองคริสตจักรของตนเท่านั้น

ไม่อนุญาตให้ใช้หลักสูตรที่ถูกปรับเปลี่ยนในที่อื่นๆ

ไม่ตีพิมพ์ หรือประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนนั้น

คำแถลงนี้ใช้แทนคำแถลงก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ในสื่อและอุปกรณ์ของอัลฟ่าอินเตอร์เนชั่นนัล แก้ไขกุมภาพันธ์ 2014