เราอยู่โดยคริสตจักร เพื่อคริสตจักร ผ่านคริสตจักร

อัลฟ่า ประเทศไทย อยู่เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐให้กับคริสตจักร การฟื้นฟูคริสตจักร และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

Our Team

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
Chairman
อาจารย์นิยม ชาญศิริเมธา
ประธานฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร
อาจารย์องค์การ เดชะยา
Head of Ministry Operations
กิตติ เตชะเพิ่มพูนสิน
Regional Coordinator
ดุจดาว ศิริอาคเนย์
Regional Coordinator
นัฐสิมา เทียนพลกรัง
Communications and Operations Manager
ปองทิพย์ โฆษิตธนากร
บัญชี l การเงิน
Skip to content